Dobrý večer, je sobota 15.8.2020, 21:57. Dnes má svátek Jáchym, zítra Petra.
CHCEME, ABY PŘEDNOSTMI NAŠÍ ŠKOLY BYLO PŘEDEVŠÍM:
2012-09-24 09:35:32 | ZŠ Kovářov ©
• kvalitní vzdělávání příslušící základní škole (znalosti, dovednosti, postoje, návyky)
• přátelské, příjemné a bezpečné klima školy (důvěra, partnerství, práva a povinnosti)
• propojenost výuky s činnostmi a rituály (smysluplné školní a mimoškolní akce)
• dobré podmínky pro výuku cizích jazyků a informatiky
• široká nabídka zájmových aktivit (zájmové kroužky)
• využití venkovského prostředí k rozvoji vztahu k přírodě a poučeného zájmu o ni
• rozvíjení folklorních tradic regionu
Celý článek...
CO JSME POSÍLILI V ŠVP NAD POVINNÝ RÁMEC:
2012-09-23 10:44:39 | ZŠ Kovářov ©
• počet hodin českého jazyka (rozvoj dovedností práce s textem, výchova ke čtenářství)
• počet hodin matematiky (dostatečné upevnění matematických dovedností)
• počet hodin přírodovědných předmětů (důkladné osvojení, realizace průřezových témat)
• počet hodin informatiky (tvorba a multimediální zpracování absolventské práce žáka 9. třídy)
• volitelné předměty zaměřené na praktické dovednosti (psaní všema deseti, přírodovědná praktika)
Celý článek...
JAKÉ MÁME ÚSPĚCHY
2012-09-23 10:06:44 | ZŠ Kovářov ©
• přírodovědné olympiády (Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Fyzikální olympiáda)
• pěvecké soutěže (Jihočeský zvonek, Jihočeský zpěváček)
• recitační soutěže (Svátek poezie)
• dopravní soutěže (Dopravní soutěž cyklistů)
• zdravotnické soutěže (Hlídka mladých zdravotníků)
Celý článek...
NA JAKÉ PROJEKTY ZÍSKÁVÁME PENÍZE:
2012-09-23 10:01:19 | ZŠ Kovářov ©
• Projekty pro rozvoj dovedností práce s informacemi a ICT (např. Interaktivní výuka v ZŠ Kovářov)
• Projekty podporující komunikaci v cizím jazyce (např. Najdeme společnou řeč)
• Projekty na podporu zájmových kroužků (např. Od divadla k muzikálu)
• Projekty přírodovědné a environmentální (např. Elektronický atlas organismů)
• Projekty preventivní proti rizikovému chování (např. Nebojme se mluvit o šikaně)
• Projekty podporující spolupráci s rodiči (např. Školní družina je cool)
Celý článek...
JAKÉ NABÍZÍME ŽÁKŮM ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
2012-09-23 09:58:40 | ZŠ Kovářov ©
• umělecké (folklorní soubor Kovářovánek, divadelní kroužek, pěvecký sbor)
• sportovní (pohybové hry, sportovní kroužek, tenis, florbal)
• praktické (keramika, ruční práce, mladí zdravotníci)
• naučné (angličtina, novinářský kroužek)
Celý článek...
JAKÉ ORGANIZUJEME ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKCE:
2012-09-23 09:50:20 | ZŠ Kovářov ©
• sportovní kurzy (plavecký výcvik, branný den, dopravní výcvik)
• školní exkurze, výlety, zahraniční pobyty
• kulturní představení (divadlo, koncerty, besedy)
• veřejná vystoupení žáků (Kovářovánkek, pěvecký sbor, divadelní kroužek, besídka ke Dni matek)
• zábavné akce (pohádkový les, sportovní den, maškarní rej)
• akce podporující tradice a folklor (sv. Martin, sv. Mikuláš, sv. Lucie, sv. Barbora, Tři králové...)
• sběry (starého papíru, žaludů a kaštanů, bylin)
Celý článek...
NAŠE ŠKOLA STRUČNĚ A JASNĚ
2011-08-26 07:58:40 | ZŠ Kovářov ©
• Jsme plně organizovanou základní školou, kterou zřizuje Obec Kovářov.

• Od 1. ledna 2003 fungujeme jako právní subjekt a naší součástí je školní družina a školní jídelna.

• Vyučujeme podle svého vlastního vzdělávacího programu, v rámci něhož nabízíme žákům jako první cizí jazyk angličtinu, později jako druhý jazyk němčinu.

• Nabízíme žákům možnost trávit svůj volný čas v zájmových kroužcích.

• Nedílnou součástí našeho vzdělávání a výchovy jsou akce pořádané mimo školu: školní výlety, kulturní představení, exkurze, besedy a sportovní kurzy.

• Snažíme se vytvořit přátelské pracovní klima, dodržujeme školní tradice a pořádáme žákovská představení.

• Dobré zázemí pro výuku i odpočinek žáků poskytuje opravená budova školy, tělocvična, školní hřiště i celý školní areál.

• Usilujeme o to, aby si naši žáci osvojili nejen penzum základních vědomostí, ale aby byli také schopni si potřebné informace vyhledat, utřídit je či vytvořit si na ně svůj názor.

• Ve škole pracuje 16 učitelů (včetně ředitele školy a zástupce), 3 vychovatelky školní družiny, 5 provozních pracovníků a 4 zaměstnanci školní jídelny. Celý článek...
 
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace