Příjemnou noc, je středa 23.10.2019, 2:32. Dnes má svátek Teodor, zítra Nina.
CHCEME, ABY PŘEDNOSTMI NAŠÍ ŠKOLY BYLO PŘEDEVŠÍM:
2012-09-24 09:35:32 | ZŠ Kovářov ©
• kvalitní vzdělávání příslušící základní škole (znalosti, dovednosti, postoje, návyky)
• přátelské, příjemné a bezpečné klima školy (důvěra, partnerství, práva a povinnosti)
• propojenost výuky s činnostmi a rituály (smysluplné školní a mimoškolní akce)
• dobré podmínky pro výuku cizích jazyků a informatiky
• široká nabídka zájmových aktivit (zájmové kroužky)
• využití venkovského prostředí k rozvoji vztahu k přírodě a poučeného zájmu o ni
• rozvíjení folklorních tradic regionu
Celý článek...
CO JSME POSÍLILI V ŠVP NAD POVINNÝ RÁMEC:
2012-09-23 10:44:39 | ZŠ Kovářov ©
• počet hodin českého jazyka (rozvoj dovedností práce s textem, výchova ke čtenářství)
• počet hodin matematiky (dostatečné upevnění matematických dovedností)
• počet hodin přírodovědných předmětů (důkladné osvojení, realizace průřezových témat)
• počet hodin informatiky (tvorba a multimediální zpracování absolventské práce žáka 9. třídy)
• volitelné předměty zaměřené na praktické dovednosti (psaní všema deseti, přírodovědná praktika)
Celý článek...
JAKÉ MÁME ÚSPĚCHY
2012-09-23 10:06:44 | ZŠ Kovářov ©
• přírodovědné olympiády (Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Fyzikální olympiáda)
• pěvecké soutěže (Jihočeský zvonek, Jihočeský zpěváček)
• recitační soutěže (Svátek poezie)
• dopravní soutěže (Dopravní soutěž cyklistů)
• zdravotnické soutěže (Hlídka mladých zdravotníků)
Celý článek...
NA JAKÉ PROJEKTY ZÍSKÁVÁME PENÍZE:
2012-09-23 10:01:19 | ZŠ Kovářov ©
• Projekty pro rozvoj dovedností práce s informacemi a ICT (např. Interaktivní výuka v ZŠ Kovářov)
• Projekty podporující komunikaci v cizím jazyce (např. Najdeme společnou řeč)
• Projekty na podporu zájmových kroužků (např. Od divadla k muzikálu)
• Projekty přírodovědné a environmentální (např. Elektronický atlas organismů)
• Projekty preventivní proti rizikovému chování (např. Nebojme se mluvit o šikaně)
• Projekty podporující spolupráci s rodiči (např. Školní družina je cool)
Celý článek...
JAKÉ NABÍZÍME ŽÁKŮM ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
2012-09-23 09:58:40 | ZŠ Kovářov ©
• umělecké (folklorní soubor Kovářovánek, divadelní kroužek, pěvecký sbor)
• sportovní (pohybové hry, sportovní kroužek, tenis, florbal)
• praktické (keramika, ruční práce, mladí zdravotníci)
• naučné (angličtina, novinářský kroužek)
Celý článek...
JAKÉ ORGANIZUJEME ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKCE:
2012-09-23 09:50:20 | ZŠ Kovářov ©
• sportovní kurzy (plavecký výcvik, branný den, dopravní výcvik)
• školní exkurze, výlety, zahraniční pobyty
• kulturní představení (divadlo, koncerty, besedy)
• veřejná vystoupení žáků (Kovářovánkek, pěvecký sbor, divadelní kroužek, besídka ke Dni matek)
• zábavné akce (pohádkový les, sportovní den, maškarní rej)
• akce podporující tradice a folklor (sv. Martin, sv. Mikuláš, sv. Lucie, sv. Barbora, Tři králové...)
• sběry (starého papíru, žaludů a kaštanů, bylin)
Celý článek...
NAŠE ŠKOLA STRUČNĚ A JASNĚ
2011-08-26 07:58:40 | ZŠ Kovářov ©
• Jsme plně organizovanou základní školou, kterou zřizuje Obec Kovářov.

• Od 1. ledna 2003 fungujeme jako právní subjekt a naší součástí je školní družina a školní jídelna.

• Vyučujeme podle svého vlastního vzdělávacího programu, v rámci něhož nabízíme žákům jako první cizí jazyk angličtinu, později jako druhý jazyk němčinu.

• Nabízíme žákům možnost trávit svůj volný čas v zájmových kroužcích.

• Nedílnou součástí našeho vzdělávání a výchovy jsou akce pořádané mimo školu: školní výlety, kulturní představení, exkurze, besedy a sportovní kurzy.

• Snažíme se vytvořit přátelské pracovní klima, dodržujeme školní tradice a pořádáme žákovská představení.

• Dobré zázemí pro výuku i odpočinek žáků poskytuje opravená budova školy, tělocvična, školní hřiště i celý školní areál.

• Usilujeme o to, aby si naši žáci osvojili nejen penzum základních vědomostí, ale aby byli také schopni si potřebné informace vyhledat, utřídit je či vytvořit si na ně svůj názor.

• Ve škole pracuje 16 učitelů (včetně ředitele školy a zástupce), 3 vychovatelky školní družiny, 5 provozních pracovníků a 4 zaměstnanci školní jídelny. Celý článek...
 
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace